ข้อมูลวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (FN10202)

รหัสวิชา FN10202
ชื่อวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(345)
ลงเรียน 48
ชื่ออาจารย์ ผศ.โชคชัย
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083 -418-3990
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล