ข้อมูลวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (FN10202)

รหัสวิชา FN10202
ชื่อวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(332)
ลงเรียน 16
ชื่ออาจารย์ อ.ปริญญา
Google Classroom kngb7lz
Facebook Prinya Kanhasin
อื่นๆ ID Line : Prinya.pond โทรศัพท์ 0808078564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล