ข้อมูลวิชา การเงินธุรกิจ (FN10201)

รหัสวิชา FN10201
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.9.00-12.00(2402)
ลงเรียน 40
ชื่ออาจารย์ อ.ปริญญา
Google Classroom 4lg3qpi
Facebook Prinya Kanhasin
อื่นๆ ID Line : Prinya.pond โทรศัพท์ 0808078564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล