ข้อมูลวิชา การเงินธุรกิจ (FN10201)

รหัสวิชา FN10201
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.9.00-12.00(2404)
ลงเรียน 45
ชื่ออาจารย์ อ.สุพักตร์
Google Classroom zbyggeu
Facebook SUPAK UDRU
อื่นๆ ID LINE : 0896211617
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล