ข้อมูลวิชา การเงินธุรกิจ (FN10201)

รหัสวิชา FN10201
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(2402)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ อ.ศตพร
Google Classroom 6hsleax
Facebook sataporn udru
อื่นๆ ID LINE : 0990373030
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล