ข้อมูลวิชา หลักการสื่อสารการตลาด (CA39201)

รหัสวิชา CA39201
ชื่อวิชา หลักการสื่อสารการตลาด
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.16.00-19.00(346)
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ อ.บุณยนุช
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY3MzU0MTk0NjY1?cjc=vy2yuq2
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล