ข้อมูลวิชา การแสดงและการกำกับการแสดง (CA35401)

รหัสวิชา CA35401
ชื่อวิชา การแสดงและการกำกับการแสดง
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.8.00-12.00(326)
ลงเรียน 22
ชื่ออาจารย์ อ.นวียาฐ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล