ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อข่าว (CA31304)

รหัสวิชา CA31304
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อข่าว
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.9.00-12.00(336)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ อ.พิชญานิน
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล