ข้อมูลวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น (CA31302)

รหัสวิชา CA31302
ชื่อวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-17.00(343)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ อ.สุวัฒนา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล