ข้อมูลวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (CA31301)

รหัสวิชา CA31301
ชื่อวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-16.00(326)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ อ.สุภัช
Google Classroom รหัสเข้าห้องเรียน n5kikak
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล