ข้อมูลวิชา หลักการสื่อสารการตลาด (CA39201)

รหัสวิชา CA39201
ชื่อวิชา หลักการสื่อสารการตลาด
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(314)
ลงเรียน 13
ชื่ออาจารย์ อ.บุณยนุช
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY3MzUyNjAxNzM0?cjc=fe3obd2
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล