ข้อมูลวิชา การผลิตภาพยนตร์สั้น (CA35306)

รหัสวิชา CA35306
ชื่อวิชา การผลิตภาพยนตร์สั้น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(535)
ลงเรียน 35
ชื่ออาจารย์ อ.ชาย
Google Classroom รหัสเข้าห้องเรียน 46faddu
Facebook กลุ่ม CA นิเทศศาสตร์ รหัส 62
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล