ข้อมูลวิชา การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและว ิทยุโทรทัศน์ (CA35201)

รหัสวิชา CA35201
ชื่อวิชา การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและว ิทยุโทรทัศน์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(536)
ลงเรียน 39
ชื่ออาจารย์ อ.บุณยนุช
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY3MzUyNjAxNzA5?cjc=v4qxruo
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล