ข้อมูลวิชา หลักการสื่อสารมวลชน (CA34101)

รหัสวิชา CA34101
ชื่อวิชา หลักการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(535)
ลงเรียน 37
ชื่ออาจารย์ อ.บุณยนุช
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY3MzUyNjAxNjk1?cjc=oknx376
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล