ข้อมูลวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา (CA33309)

รหัสวิชา CA33309
ชื่อวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(341)
ลงเรียน 35
ชื่ออาจารย์ อ.สุวัฒนา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล