ข้อมูลวิชา สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพั นธ์ (CA33307)

รหัสวิชา CA33307
ชื่อวิชา สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพั นธ์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(537)
ลงเรียน 22
ชื่ออาจารย์ อ.สุพรรษา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล