ข้อมูลวิชา สื่อประชาสัมพันธ์ (CA33302)

รหัสวิชา CA33302
ชื่อวิชา สื่อประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-17.00(537)
ลงเรียน 17
ชื่ออาจารย์ อ.สุพรรษา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล