ข้อมูลวิชา การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพ ันธ์ (CA33301)

รหัสวิชา CA33301
ชื่อวิชา การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพ ันธ์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(337)
ลงเรียน 14
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.วัชพร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล