ข้อมูลวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (CA33201)

รหัสวิชา CA33201
ชื่อวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(526)
ลงเรียน 14
ชื่ออาจารย์ อ.สุวัฒนา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล