ข้อมูลวิชา หลักการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร (CA33101)

รหัสวิชา CA33101
ชื่อวิชา หลักการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(334)
ลงเรียน 35
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.เสกสรร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล