ข้อมูลวิชา การบริหารงานสิ่งพิมพ์ (CA32401)

รหัสวิชา CA32401
ชื่อวิชา การบริหารงานสิ่งพิมพ์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.9.00-12.00(332)
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ อ.บุณยนุช
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY3MzUyNjAxNjYy?cjc=osvhtgu
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล