ข้อมูลวิชา การหลอมรวมสื่อเพื่อวารสารสนเทศ (CA32308)

รหัสวิชา CA32308
ชื่อวิชา การหลอมรวมสื่อเพื่อวารสารสนเทศ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(345)
ลงเรียน 11
ชื่ออาจารย์ อ.สุพรรษา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล