ข้อมูลวิชา การเขียนบทความและสารคดี (CA32304)

รหัสวิชา CA32304
ชื่อวิชา การเขียนบทความและสารคดี
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(526)
ลงเรียน 11
ชื่ออาจารย์ อ.สุวัฒนา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล