ข้อมูลวิชา การบรรณาธิกรณ์ (CA32302)

รหัสวิชา CA32302
ชื่อวิชา การบรรณาธิกรณ์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(535)
ลงเรียน 11
ชื่ออาจารย์ อ.นวียาฐ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล