ข้อมูลวิชา การผลิตวารสารสนเทศ (CA32203)

รหัสวิชา CA32203
ชื่อวิชา การผลิตวารสารสนเทศ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(341)
ลงเรียน 38
ชื่ออาจารย์ อ.นวียาฐ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล