ข้อมูลวิชา การสื่อข่าวขั้นสูง (CA32201)

รหัสวิชา CA32201
ชื่อวิชา การสื่อข่าวขั้นสูง
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(537)
ลงเรียน 13
ชื่ออาจารย์ อ.นวียาฐ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล