ข้อมูลวิชา หลักวารสารสนเทศและสื่อใหม่ (CA32102)

รหัสวิชา CA32102
ชื่อวิชา หลักวารสารสนเทศและสื่อใหม่
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(332)
ลงเรียน 14
ชื่ออาจารย์ อ.สุพรรษา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล