ข้อมูลวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ (CA31401)

รหัสวิชา CA31401
ชื่อวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(324)
ลงเรียน 38
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.เสกสรร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล