ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อข่าว (CA31304)

รหัสวิชา CA31304
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อข่าว
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(547)
ลงเรียน 41
ชื่ออาจารย์ อ.แพรวพิลาส
Google Classroom sextvz2
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล