ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อข่าว (CA31304)

รหัสวิชา CA31304
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อข่าว
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(545)
ลงเรียน 9
ชื่ออาจารย์ อ.วิษณุ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ Line กลุ่ม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล