ข้อมูลวิชา ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร ์ (CA31303)

รหัสวิชา CA31303
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร ์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(335(Lab))
ลงเรียน 35
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.เสกสรร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล