ข้อมูลวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศ ศาสตร์ (CA31202)

รหัสวิชา CA31202
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศ ศาสตร์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(335(Lab))
ลงเรียน 14
ชื่ออาจารย์ อ.ชาย
Google Classroom รหัสเข้าห้องเรียน xptd4pn
Facebook กลุ่ม CA นิเทศศาสตร์ รหัส 63 UDRU
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล