ข้อมูลวิชา หลักนิเทศศาสตร์ (CA31102)

รหัสวิชา CA31102
ชื่อวิชา หลักนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(324)
ลงเรียน 10
ชื่ออาจารย์ อ.ชาย
Google Classroom รหัสเข้าห้องเรียน gbrnxpa
Facebook กลุ่ม CA นิเทศศาสตร์ รหัส 64 UDRU
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล