ข้อมูลวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศ ศาสตร์ (CA31101)

รหัสวิชา CA31101
ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศ ศาสตร์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(326)
ลงเรียน 38
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.วัชพร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล