ข้อมูลวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพ ยากรมนุษย์ (BC20302)

รหัสวิชา BC20302
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพ ยากรมนุษย์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.8.00-12.00(คอม 17404)
ลงเรียน 25
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.สาวิตรี
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY2MDA5MTM0NTI3?cjc=msnl4fg
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล