ข้อมูลวิชา การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทา งธุรกิจ (BC10401)

รหัสวิชา BC10401
ชื่อวิชา การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทา งธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-17.00(คอม 17404)
ลงเรียน 26
ชื่ออาจารย์ ผศ.วราพร กรีเทพ
Google Classroom รหัสเข้า Classroom : m42tse5 / ลิงค์เข้า Classroom : https://classroom.google.com/c/MzY3MDcyODY5MTI5?cjc=m42tse5
Facebook -
อื่นๆ -
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล