ข้อมูลวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 (BC10307)

รหัสวิชา BC10307
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-17.00(คอม 17404)
ลงเรียน 28
ชื่ออาจารย์ อ.สุดารัตน์
Google Classroom 3webyhu
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล