ข้อมูลวิชา กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานธุรก ิจ (BC10302)

รหัสวิชา BC10302
ชื่อวิชา กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานธุรก ิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.8.00-12.00(คอม 17404)
ลงเรียน 40
ชื่ออาจารย์ อ.สมวรร
Google Classroom dpbu7is
Facebook
อื่นๆ samawan@udru.ac.th
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล