ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดกา ร (BC10101)

รหัสวิชา BC10101
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดกา ร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.17.00-21.00(คอม 17307)
ลงเรียน 57
ชื่ออาจารย์ อ.ชนาภา
Google Classroom รหัสห้องเรียน b6g7jlz หรือ ตามลิงค์ https://classroom.google.com/c/MzY1NzYwMjI2NjUz?cjc=b6g7jlz
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล