ข้อมูลวิชา หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ (BC20401)

รหัสวิชา BC20401
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(คอม 17412)
ลงเรียน 22
ชื่ออาจารย์ ผศ.ปณิธาน
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล