ข้อมูลวิชา การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลย ีสารสนเทศ (BC20304)

รหัสวิชา BC20304
ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลย ีสารสนเทศ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(332)
ลงเรียน 33
ชื่ออาจารย์ อ.สุดารัตน์
Google Classroom n3ybkxd
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล