ข้อมูลวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรก ิจ (BC20301)

รหัสวิชา BC20301
ชื่อวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรก ิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(คอม 17411)
ลงเรียน 28
ชื่ออาจารย์ อ.สมวรร
Google Classroom done6lh
Facebook
อื่นๆ samawan@udru.ac.th
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล