ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเ ตอร์ธุรกิจ (BC10403)

รหัสวิชา BC10403
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเ ตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.สมวรร:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 24
ชื่ออาจารย์ อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.สมวรร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล