ข้อมูลวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 (BC10402)

รหัสวิชา BC10402
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00(332)
ลงเรียน 46
ชื่ออาจารย์ อ.ฐาปนี
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY1NzIwMDQwNjc0?cjc=gp3xpc5
Facebook https://www.facebook.com/ThapaneeKoki24/
อื่นๆ นศ Inbox ติดต่อได้ 8.00-18.00
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล