ข้อมูลวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 (BC10307)

รหัสวิชา BC10307
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.ปณิธาน:จ.13.00-15.00(332),อ.เสกศิลป์:จ.15.00-17.00(332)
ลงเรียน 29
ชื่ออาจารย์ อ.เสกศิลป์,ผศ.ปณิธาน
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY4NzM5MjYwMzE3?cjc=3xbk4xk
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล