ข้อมูลวิชา การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช ้โปรแกรมสำเร็จรูป (BC10304)

รหัสวิชา BC10304
ชื่อวิชา การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช ้โปรแกรมสำเร็จรูป
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(คอม 17411)
ลงเรียน 28
ชื่ออาจารย์ ผศ.วราพร กรีเทพ
Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน : sbiekvk / ลิงค์เข้าชั้นเรียน https://classroom.google.com/c/MzY2MTAwOTM3MjU0?cjc=sbiekvk
Facebook -
อื่นๆ -
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล