ข้อมูลวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธ ุรกิจขั้นสูง (BC10303)

รหัสวิชา BC10303
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธ ุรกิจขั้นสูง
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(คอม 17404)
ลงเรียน 33
ชื่ออาจารย์ อ.สมวรร
Google Classroom fxblx4p
Facebook
อื่นๆ samawan@udru.ac.th
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล