ข้อมูลวิชา รู้ทันกฎหมายดิจิทัล (BC10301)

รหัสวิชา BC10301
ชื่อวิชา รู้ทันกฎหมายดิจิทัล
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(คอม 17411)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ อ.นิษา
Google Classroom https://classroom.google.com/u/0/c/MzY2OTQxMjg3MDMx
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล