ข้อมูลวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจเบื้อ งต้น (BC10203)

รหัสวิชา BC10203
ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจเบื้อ งต้น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(คอม 17404)
ลงเรียน 31
ชื่ออาจารย์ อ.สุดารัตน์
Google Classroom ounthgz
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล