ข้อมูลวิชา การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ ายเพื่องานธุรกิจ (BC10202)

รหัสวิชา BC10202
ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ ายเพื่องานธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(คอม 17411)
ลงเรียน 19
ชื่ออาจารย์ อ.เสกศิลป์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY4NzAyMDU0NDA5?cjc=u7qhsr7
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล